Τα πολυτιμότερα άυλα περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης

Εμπορικά Σήματα

Αποτυπώνουν αγαθά και υπηρεσίες στη συνείδηση του μέσου καταναλωτή

Ευρεσιτεχνίες

Νέα και καινοτόμα προϊόντα με βιομηχανική εφαρμογή και εμπορικό ενδιαφέρον

Βιομηχανικά Σχέδια

Προϊόντα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο και πρωτότυπο σχεδιασμό τους

Στηρίζουμε έμπρακτα τη βιομηχανική ιδιοκτησία σας

το Δίκτυο Δικαιούχων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

… είναι μια υπηρεσία

Ενημέρωσης

Αναγνώρισης

Εκπαίδευσης

Δικτύωσης

Προβολής

… των κατόχων εμπορικών σημάτων, ευρεσιτεχνιών και σχεδίων προϊόντων

Τα μέλη μας είναι κάτοχοι Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας σε

Ελλάδα

Έχουν στην κατοχή τους ένα ή περισσότερα εθνικά εμπορικά σήματα, ευρεσιτεχνίες και σχέδια προϊόντων

Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα εμπορικά σήματα, οι ευρεσιτεχνίες και τα βιομηχανικά σχέδια τους προστατεύονται σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διεθνώς

Είναι κάτοχοι τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας μέσω του Παγκόσμιου Οργανισμού Διανοητική Ιδιοκτησίας

Επικοινωνία