Το Δίκτυο Δικαιούχων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

είναι μια αυτοτελής και ολοκληρωμένη υπηρεσία που παρέχεται με εφάπαξ εγγραφή χωρίς άλλες συνδρομές και ανανεώσεις.

Οι εγγραφές για την παροχή της υπηρεσίας μέλους του ΔΔΒΙ διακρίνονται ανάλογα με τη νομική μορφή του αιτούντα και διαμορφώνονται ως εξής:

Στις παραπάνω αξίες δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.