Μέλη του Δικτύου Δικαιούχων Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας μπορούν να γίνουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένοι δικαιούχοι ενός ή περισσοτέρων τίτλων προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Πιο συγκεκριμένα, αποκλειστικό κριτήριο εγγραφής είναι ο ενδιαφερόμενος να έχει στην κατοχή του τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω: