Με τον όρο “ευρεσιτεχνία” ορίζεται κάθε νέο επινόημα που εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικό βιομηχανικής εφαρμογής.

Μια ευρεσιτεχνία μπορεί να αναφέρεται σε προϊόν, μέθοδο ή βιομηχανική εφαρμογή.

Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας είναι ο τίτλος που χορηγείται στο δικαιούχο για επινοήματα νέα, με εφευρετική δραστηριότητα και είναι επιδεκτικά βιομηχανικής εφαρμογής.

Μία εφεύρεση κρίνεται νέα αν δεν ανήκει στη στάθμη της τεχνικής και εμπεριέχει εφευρετική δραστηριότητα αν δηλαδή, κατά την κρίση ειδικού, δεν προκύπτει με προφανή τρόπο από την υπάρχουσα στάθμη της τεχνικής.

Αντίστοιχα, μια ευρεσιτεχνία είναι επιδεκτική βιομηχανικής εφαρμογής εφόσον μπορεί να παραχθεί και να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε τομέα της παραγωγικής δραστηριότητας.